Potokoll från årsmötet den 27 februari 2018

Styrelsemote

Den 27 februari var det årsmöte i samfälligheten Semlan.

Nya medlemmar invaldes till styrelsen och ett förslag på ett nytt upplägg om hur styelsemedlemmar skall väljas diskuterades.

Här kan du läsa hela årsmötesprotokollet och vad som beslutades på mötet.
Protokoll från årsmötet 2018

Verksamhetsberättelse för Semlans samfällighetsförening verksamhetsåret 2017

Styrelsen för Semlans samfällighetsförening får härmed avge sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.
 
Semlans samfällighetsförening har till uppgift att förvalta det gemensamma markområde samt gemensamma lokaler och garage.
 
 
Under 2017 har styrelsen bestått av:
Ordförande Bengt Nilsson
Kassör Ulf Engqvist
Sekreterare Lars Magnusson
Ledamot Joakim Lander
Ledamot Jessica Rodeholt
Revisor Bodil Olsson
Olle Lindquist
Revisor suppleant Ove Johannesson
Styrelse suppleanter Bert Persson
Lena Jörgensen
Trivselledamöter Susanna Nenzen
Håkan Lindqvist
Lars-Erik Nordgren
Boel Faxing
 
Styrelsen har under mandatperioden haft 10 stycken protokollförda möten.
 
Under året har bl.a. följande genomförts:
” Anordnat vår och höststädning av samfällighetens område
” Inköp av nya möbler till gemensamhetsyta
” Renovering av gräsklippare
” Semlan pub/Julaktivitet har arrangerats av trivselkommitéen
” Inhämtande av offerter och val av firma för byte av fönster, dörrar samt utvändig panel på tvättstuga/gemensamhetslokal
” Överklagat förslaget på ombyggnation av vändplanen
” Inköp av skrivare och kylskåp som står i elcentralen

Inför årsmötet den 27 februari 2018

Vi vill påminna om årsmötet nästa tisdag den 27 februari. Verksamhetsberättelse med mera kommer att finnas i din brevlåda inom de närmaste dagarna.
Styrelsen vill förenkla tillsättning av förtroendeuppdragen i Semlans samfällighet har därför lämnat in en framställan till mötet som du ser nedan. (När styrelsen lämnar in ett förslag till årsmötet heter det framställan)
Framställning från styrelsen
Bakgrund:
Vi vill förenkla tillsättande av styrelsen. I dag följer vi en matris där det är bestämt ifrån vilken grupp t.ex. revisor och ordförande kommer ifrån. Det gör det svårt att få personer som vill deltaga i styrelsen. T.ex. en person kan tänka sig att sitta i styrelsen men ej som ordförande vilket var fallet på förra årets årsmöte.
Matrisen som vi har i dag är svår att följa vilket gör att styrelsen varje år får fundera på vad och vem som skall väljas till styrelsen på årsmötet.
Förslag:
Varje grupp skall ha en styrelseledamot, en trivselledamot och en suppleant. Suppleanten är suppleant till både ledamoten och trivselledamoten. Man sitter i 2 år. Halva styrelsen bytts efter 1 år.
Revisor och revisorssuppleant bestäms på årsmötet. Ordförande, kassör och sekreterare bestäms av styrelsen.

Dom på överklagande av ombyggnad av vändplan

Östersunds kommun vill bygga om vår vändplan. Den kommer att  delvis göra om till parkeringsplatser för förskolans personal och sedan kommer det att byggas en väg där de som har barn påmförskolan kan lämna av barnen. Som ni kanske minns så bötjsade kommunen hösten 2016 med detta men var tvungen att avbryta ombyggnaden p.g.a att de inte hade pratat med samfälligheten. Formellt är det kommunens mark men vi har servitut på den.

Nu har beslut kommit från mark- och miljödomstolen. Vi fick inget gehör på överklagandet utan kommunens förslag vann.

Du kan läsa hela domslutet här:
Beslut från mark och miljödomstolen feb-18

Protokoll från styrelsemötet 22 januari 2018

Här kan du läsa hela protokollet